bank phuket

login Banner

591919
qrcode
QR LINE Phuket

chairman64

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ

ออมทรัพย์ทั่วไป 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.00

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

 -ฉุกเฉิน 6.00
 -สามัญทั่วไป
6.00
 -สามัญปรับโครงสร้างหนี้
6.00
 -สามัญอเนกประสงค์
6.00
 -สามัญหุ้นค้ำประกัน
6.00
 -สามัญสวัสดิการ
   (เงินกู้ปันยิ้มมีสุข)
6.00
 -สามัญคอมพิวเตอร์ 5.00
 -สามัญอาวุธปืน 5.00
 -สามัญสวัสดิการเพื่อ
   ประกอบอาชีพเสริมของ
   สมาชิกและครอบครัว
5.00
 -สามัญสวัสดิการเพื่อ
   ส่งเสริมการศึกษาของ
   สมาชิกและครอบครัว
4.50
 -พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50
 -พิเศษเพื่ออสังหาริมทรัพย์
   อื่น
5.50
 -ฌาปนกิจสงเคราะห์ 3.00

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ไทย ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)