สวัสดิการสหกรณ์

1. การถือหุ้น
        สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2544 ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ตามเกณฑ์เงินได้   รายเดือนของสมาชิก (หุ้นละ 10 บาท)

bond2564 


2. การรับฝากเงิน

2.1 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 3.00 บาท/ต่อปี (คิดดอกเบี้ยปีละครั้ง)
2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 3.50 บาท/ต่อปี (คิดดอกเบี้ยปีละครั้ง)
2.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.00 บาท/ต่อปี (คิดดอกเบี้ยปีละครั้ง)


3. การให้กู้เงิน มี 3 ประเภท

3.1 เงินกู้สามัญทั่วไป
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
     - เป็นสมาชิกมาแล้ว 6 เดือน 
     
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
     
- ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 360 งวด 

3.2 เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
     
- การกู้สามัญไม่เกินกว่า 90% ของทุนเรือนหุ้น มิต้องใช้หลักประกัน 
     
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
     
- ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 240 งวด 

3.3 เงินกู้สามัญคอมพิวเตอร์
     
- วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
     
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00
     
- ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด 

3.4 เงินกู้สามัญอาวุธปืน
     
- จำกัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
     
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00
     
- ผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด 

3.5 เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้

     - วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
     -
 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
     
- ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด 

3.6 เงินกู้สามัญเอนกประสงค์
     - วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
     - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
     - ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด

3.7 เงินกู้ฉุกเฉิน
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
     - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
     - ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด

3.8 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
     
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50
     
- ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด

3.9 เงินกู้พิเศษเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
     
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50
     
- ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด

3.10 เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์
     - วงเงินกู้ตามยอดเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
     - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00
     - ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
3.11 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและครอบครัว
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
     - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50
     - ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด
3.12 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อประกอบอาชีพเสริมของสมาชิกและครอบครัว
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
     - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00
     - ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด
3.13 เงินกู้สามัญสวัสดิการ (เงินกู้ปันยิ้มมีสุข)
     - วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
     - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
     - ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด


4. การจัดสวัสดิการให้สมาชิก

4.1 สวัสดิการวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก รายละ 400 บาท

4.2 สวัสดิการเกษียณราชการสำหรับสมาชิก รายละ 3,000 บาท

4.3 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอดของสมาชิก รายละ 1,000 บาท

4.4 สวัสดิการกรณีสมาชิกสำเร็จการศึกษา

     - ปริญญาตรี เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท
     - ปริญญาโท เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท
     - เนติบัณฑิต เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท
     - ปริญญาเอก เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท

4.5 สวัสดิการเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล

    วันละ 500 บาท ทั้งนี้รวมกันแล้วในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 20 วัน กรณีป่วยติดเตียง โดยให้ได้รับเงินสวัสดิการฯ วันละ 500 บาท รวมกันแล้วในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20 วัน

4.6 กรณีสมาชิกทุพลภาพ

     สมาชิกที่ทุพพลภาพ เป็นเหตุให้ทางราชการมีคำสั่งให้ออกจากราชการ ทางสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือทายาท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี จ่ายให้รายละ 50,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จ่ายให้รายละ 100,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ่ายให้รายละ 200,000 บาท

4.7 กรณีสมาชิกเสียชีวิต

     สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์ให้กับทายาทหรือบุคคลผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้
     - เป็นสมาชิกแรกเข้า แต่ไม่ถึง 1 ปี                จ่ายให้รายละ 50,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี           จ่ายให้รายละ 100,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี          จ่ายให้รายละ 200,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี        จ่ายให้รายละ 300,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี        จ่ายให้รายละ 400,000 บาท
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป                      จ่ายให้รายละ 500,000 บาท

4.8 กรณีทายาทของสมาชิกเสียชีวิต
    ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ รายละ 10,000 บาท พร้อมจัดพวงหรีดเคารพศพ รายละไม่เกิน 1,000 บาท

4.9 สวัสดิการให้สมาชิกที่จบหลักสูตร " กดต. " อายุ 53 ปี
    ข้าราชการตำรวจชั้นยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (นายร้อย 53) จ่ายให้รายละ 5,000 บาท

4.10 สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญ
    ข้าราชการบำนาญที่มีอายุตัว ตั้งแต่ 63 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่ายเบี้ยยังชีพให้ เดือนละ 3,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสหกรณ์)

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)