วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1.วิสัยทัศน์
สหกรณ์มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริหาร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2.ปณิธาน
คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก คือ ความมุ่งมั่นของสหกรณ์

3.ค่านิยม
ซื่อสัตย์ พัฒนา สู่มาตรฐานสากล

4.พันธกิจ
4.1. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและการให้บริการด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
4.2. การสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการออม ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
4.3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ด้วยการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
4.4. การพัฒนาและเสริมสร้าง องค์ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบสหกรณ์แก่มวลสมาชิก
4.5. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตรตลอดจนการตอบแทนสังคม

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)