ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศสหกรณ์

 • ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2557 pdf [Download]
 • ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 pdf [Download]
 • ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 pdf [Download]
 • ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 pdf [Download]
 • ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 pdf [Download]

 • การรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2544 pdf [Download]
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2544 pdf [Download]
 • หุ้น พ.ศ.2544 pdf [Download]
 • ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2546 pdf [Download]
 • การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2548 pdf [Download]
 • ทุนพัฒนาและปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ.2551 pdf [Download]
 • การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554 pdf [Download]
 • เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) pdf [Download]
 • การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2555 pdf [Download]
 • การให้เงินกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2558 pdf [Download]
 • เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560 pdf [Download]
 • วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษษความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560 pdf [Download]
 • การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2566 pdf [DownloadNew
 • การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย(ปืนพก)แก่สมาชิก พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสหกรณ์ พ.ศ.2562 pdf [Download]
 • การใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ.2562pdf [Download]
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 pdf [Download]
 • การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563 pdf [Download]
 • สมาชิกสมทบ พ.ศ.2563 pdf [Download]
 • การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564 pdf [Download]
 • ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [Download]
 • การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 pdf [Download]
 • การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2565 pdf [Download]
 • การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2565 pdf [Download]
 • การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565 pdf [Download]
 • การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 pdf [Download]
 • การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 pdf [Download]
 • กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2566 pdf [DownloadNew
 • กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2565 pdf [Download]

ประกาศสหกรณ์

 • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1/2564 pdf [Download]
 • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2/2564 pdf [Download]
 • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 3/2564 pdf [Download]
 • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1/2565 pdf [Download]
 • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1/2566 pdf [Download]

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)